Skog

Skogsförvaltningen förvaltar ca 9.600 ha produktiv skogsbruk fördelat på; Koberg – 7.600 ha, Gåsevadsholm 1.300 ha samt 750 ha extern förvaltning.

Koberg
Gåsevadsholm
Extern

Produktionen koncentrerar sig på gran av hög kvalitet (60%), tall (30%) och resterande 10 % består av björk, asp, bok, ek, sitkagran, lärk, douglasgran, kustgran och övrigt löv. Avverkningen uppgår till ca 50.000 m³fub och den årliga tillväxten till 65.000 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha.

Ca 6% av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt för naturvårdsändamål. Större delen av denna areal lämnas orörd, medan en del areal brukas i syfte att bevara eller utveckla de naturvärden som finns eller för att skapa nya naturvärden i dessa skogar. En del av dessa områden är klassificerade som nyckelbiotoper.

Skogsförvaltningen är ansvarig för all drift och skötsel av skogen och den långsiktiga strategin är att förädla och öka skogens värde. Förvaltningen driver ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk med fokus på hållbart brukande av skogen som en resurs och där förvaltningen baserar sin verksamhet på följande tre principer:

  • ekonomiska principer – fokus på långsiktig lönsamhet och uthålligt god avkastning,
  • ekologiska principer – fokus på hänsynstagande till biologisk mångfald, vattenkvalitet samt kulturminnen och andra miljövärden,
  • sociala principer – fokus på långsiktig, social och ekonomisk välfärd för de som arbetar i skogen och närboende.

Hela förvaltningen är dubbelcertifierad enligt PEFC och FSC.

Skogsförvaltningen består av en Jägmästare och två skogsarbetare. Ett tiotal entreprenörer sysselsätts i skogsvård och avverkning.

Skogsförvaltare
Tommy Johansson
+46 (0)703 – 26 41 05
tommy.johansson@koberg.se

Produktiv skogsbruk

0
ha