Integritetspolicy

Integritet och hantering av personuppgifter

På Koberg Förvaltning AB värnar vi om våra hyresgästers / kunders integritet och för oss är det därför viktigt att Du vet vilka personuppgifter vi behandlar om Dig och varför – och även vet vart Du ska vända Dig om Du har några frågor.

I vårt ansvar ligger inte bara en korrekt hantering utan även att se till att Dina uppgifter inte hanteras för ett ändamål som inte är förenligt med syftet med varför vi samlat in uppgifterna.

Koberg Förvaltning AB behandlar uppgifter om Dig för att vi ska kunna uppfylla vår del av ett avtal med Dig. Det innebär att vi behöver hantera vissa av Dina uppgifter i form av Ditt namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi kan även behöva hantera uppgifter kopplade till det aktuella köpet / tjänsten eller uppgifter kopplade till Din hyresrelation och hyresobjektet.

Uppgifterna för att uppfylla avtalet samlar vi in från Dig som hyresgäst / kund och uppgifterna kommer att finnas kvar under den tid Du är hyresgäst hos oss eller för att fullgöra avtalet till dess att köpet är fullgjort eller tjänsten levererad. Uppgifterna kommer därefter tas bort om de inte behövs för att kunna säkra att avtalet fullgörs, reglera utestående betalning alternativt om lag eller andra regler ställer krav på ytterligare lagringstid.

För att Du som kund ska ta del av vad som är på gång hos oss och även ta del av attraktiva erbjudanden kommer vi att för marknadsföringssyfte att spara Dina uppgifter under två år efter Ditt senaste köp.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi som personuppgiftsansvarig behandlar om Dig. Du har också rätt att invända mot behandlingen, få felaktiga eller missvisande uppgifter korrigerade eller borttagna samt kan begära åtgärd rörande begränsad behandling och dataportabilitet. Du har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Din ansökan om information eller åtgärd från personuppgiftsansvarig ska skickas till info@koberg.se alternativt:

Koberg Förvaltning AB
Kobergs Godskontor
Koberg 4
441 72 Sollebrunn