Skog

Skogsförvaltningen förvaltar ca 10.180 ha produktiv skogsbruk fördelat på; Koberg – 8.100 ha, Gåsevadsholm 1.300 ha samt 750 ha extern förvaltning.

0
ha - Koberg
0
ha - Gåsevadsholm
0
ha - externt
0
ha - Lettland

Koberg och Gåsevadsholm

Produktionen koncentrerar sig på gran av hög kvalitet (60%), tall (30%) och resterande 10 % består av björk, asp, bok, ek, sitkagran, lärk, douglasgran, kustgran och övrigt löv. Avverkningen uppgår till ca 40.000 m³fub och den årliga tillväxten till 67.500 m³sk och medelboniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha.

Ca 6% av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt för naturvårdsändamål. Större delen av denna areal lämnas orörd, medan en del areal brukas i syfte att bevara eller utveckla de naturvärden som finns eller för att skapa nya naturvärden i dessa skogar. En del av dessa områden är klassificerade som nyckelbiotoper.

Skogsförvaltningen är ansvarig för all drift och skötsel av skogen och den långsiktiga strategin är att förädla och öka skogens värde. Förvaltningen driver ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk med fokus på hållbart brukande av skogen som en resurs och där förvaltningen baserar sin verksamhet på följande tre principer:

  • ekonomiska principer – fokus på långsiktig lönsamhet och uthålligt god avkastning,
  • ekologiska principer – fokus på hänsynstagande till biologisk mångfald, vattenkvalitet samt kulturminnen och andra miljövärden,
  • sociala principer – fokus på långsiktig, social och ekonomisk välfärd för de som arbetar i skogen och närboende.

Hela förvaltningen är dubbelcertifierad enligt PEFC och FSC.

Skogsförvaltningen består av en Jägmästare. Ett tiotal entreprenörer sysselsätts i skogsvård och avverkning.

Lettland

Koberg förvaltar även ca 6.000 ha mark i Lettlands östra delar. Arealen är fördelad på 4.000 ha skog, 1.400 ha jordbruk och 600 ha annan mark.

Produktionen koncentrerar sig på gran ca 35%, björk ca 30%, grå al ca 14%, asp ca 9%, tall ca 7% och övrigt löv ca 5% av arealen.

Avverkningen uppgår till ca 15.000 m³fub och den årliga tillväxten till 20.000 m³sk och medelboniteten är beräknad till 8 m³sk/ha.

Ca 850 ha av jordbruket är utarrenderat till lokala jordbrukare.

Kontaktpersoner

Tommy-1024x1024

Skogsförvaltare

Tommy Johansson